POČETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PEDAGOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PEDAGOGIJE
 

 

 

 

 

 

 

OBITELJSKI ODGOJ

ODGOJNA ULOGA OBITELJI

Obiteljski odgoj je osnovni odgoj koje društvo pruža djetetu.Unutar obitelji dijete čini prve korake u životu.Upravo zbog toga što je ona prva društvena sredina sa ojom se susreće.Osnovne funkcije obitelji su: reproduktivna , ekonomska, pružanje zaštite, socijalizatorska i odgojno obrazovna funkcija.O važnosti i uticaju obiteljskog odgoja svjedoče brojni negativni primjeri neadekvatnih obitelji , kao što su : moralno negativne obitelji, nepotpune obitelji, odgojno deficijentne obitelji i mnoge druge.

Danas su mišlenja podijeljena o značaju i uticaju obiteljskog odgoja s jedne strane, i društvenog odgoja sa druge. Međutim, činjenica je da je obitelj tokom hiastorije bila i ostala prvi i nezaobilazni odgojni factor.

CILJEVI, ZADACI I SADRŽAJI OBITELJSKOG ODGOJA

Osim što djetetu pruža osnovni odgoj, obitelj je tekođer i spona između djece kao aktivnih članova društvene zajednice i društveno-kulturne sredine.“Temeljna svrha obiteljskog odgoja je razvitak i izgrađivanje sposobnog, čestitog, marljivog i uljuđenog čovjeka da se njme mogu ponositi roditelji, rođaci, prijatelji i sredina iz koje je ponikao”.
Uzimajući poći odgojni cilj i u skladu s njim obitelj postavlja osnove: tjelesnog, intelektualnog, estetskog i radnog odgoja.

-Na polju tjelesnog odgoja obitelj osigurava uvjete neophodne za život i pravilan razvoj djeteta, a to podrazumijeva: zdrav način ishrane, bavljenje različitim aktivnostima , itd.

-Uloga obitelji u intelektualnom odgoju je tekođe veoma vazna .Ogleda se u razvijanju interesa, radoznalosti, sposobnosti pažnje, pamćenja, mašte, itd.

-Moralni zadatak podrazumijerva aktivno dječije učešće u igri, u obavljanju određenih radnih zadataka, i u komunikaciji sa drugom djecom, bližnjima, susjedima, u različitim životnim situacijama.

-Pod estetskim zadatkom obiteljskog odgoja podrazumijevamo sposobnosti uočavanja, doživljavanja, stvaranja i vrednjovanja lijepog.

-Što se tiče radnog odgoja, on podrazumijeva uključivanje djece u obiteljske poslove, ali u skladu sa dječijim sposobnostima i mogućnostima

Za obiteljski odgoj jako je važna i povoljna klima za odgojni rad i pozitivni primjeri kakoroditelja, tako i drugih članova obitelji.Upravo zato odgoj ne smije biti slučajan, već studiozno osmišljen, dobro postavljen i organiziran


ULOGA RODITELJA KAO ODGAJATELJA


Po svojoj prirodnoj i društvenoj funkciji roditelji su odgajatelji,Na to ih upućuje prirodni osjećaj majčinstva i očinstva.U ranoj fazi djetetovog razvoja najvažniji odgajatelj je majka, od koje zavisi formiranje djetetove buduće ličnosti, kao i tjelesno i duševno zdravlje djeteta.

Istraživanja, su pokazala da djeca odgajana u institucijama , koja su bila lišena majčinske brige teško uspostavljaju socijalne kontakte, zaostaju u mentalnim sposobnostima, te su nepristupačna i razdražljiva.

Nakon treće godine, kod djeteta sve više jača emocijalna povezanost sa ocem, ali mu je i dalje neophodno majčino bodrenje , pomoć, podrška .Oba osjećajna kontakta se dopunjuju, što dijete čini sigurnim.U slučaju gubljenja jednog ili drugog kontakta, dijete se osjeća nesigurno i uskraćeno.Dakle veoma je bitno da oba roditelja odgovorno, nesebično prihvate svoje odgojne funkcije, da ih svjesno, ali i da posjeduju plemenite ljudske kvalitete.

Posjedujući navedene kvalitete, roditelj stiče autoritet koji predstavlja ključni element kvalitetnog odgoja.Ovdje je potrebno pobliže objasniti pojmove autoritet i autoritarnosti.Ova dva pojma su samo terminološki slična, dok su po sadržaju potpuno suprotni.Istinski autoritet nema potrebu za autoritornošću, dok kod autoritarnosti nema pravog autoriteta.Neophodno je da razlikujemo prave od lažnih autoriteta.

Tako imamo nekoliko vrsta lažnih autoriteta, kao što su: autoritet ugnjetavanja, autoritet rastojanja, autoritet padantizma, autoritet rezonerstva, autoritet ljubavi, autoritet dobrote i autoritet podmićivanja.
Nasuprot lažnom autoritetu, pravi autoritet ne poznaje autoritativnost.On se ne zasniva niti na slijepoj ljubavi, koja djeci sve dopušta, niti na pretjeranoj strogosti.

Istinski autoritet se postiže primjernim djelovanjem u obiteljskom životu i izvan obiteljskog kruga , požrtvovanim radom, znanjem i marljivošću, uzornim moralnim postupcima, poštenjem, iskrenošću, pravednošću, društvenom angažiranošću, prihvatanjem obaveza i ljudskih dužnosti, njihovim svjesnim obavljanjem, ljubavlju i brigom za dijete, poštovanjem njegove osobnosti, pomoću koju mu pruža i odgovornošću za njegov odgoj, brigom za svoju obitelj.Pozitivnim odnosom prema njoj i svim njenim članovima , ugledom koji uživa u obitelji i širem društvenom životu”.

KARAKTERISTIKE OBITELJSKOG ODGOJA U SAVREMENOM DRUŠTVU


Obitelj je najkompleksniji i najuticajniji odgojni faktor.Razlozi za to su brojni.Jedan od razloga je što veliki broj ljudi od rođenja do smrti živi u obiteljskoj zajednici, gdje se vrše više ili manje organizirani pedagoški uticaji.Upravo zato je uloga obitelji u odgoju.
nezamjenjiva.S obzirom da je obitelj socijalna institucija razvija se i mijenja u okviru općih društvenih zadataka razvoja.Tako se u svakoj društvenoj zajednici formiraju tipovi obitelji koji odgovaraju stepenu društvenog razvitka.Tako imamo patrijahalnu i savremenu obitelj, koje se međusobno značajno razlikuju.

Osnovno obilježje odgojne funkcije savremene obitelji čine: jedinstvenost njenog cilja, sadržaj principa i metoda odgoja.Suština odgoja u biti proizilazi iz suštine odgoja u modernom društvu.U skladu sa posjedovanjem ili neposjedovanjem pomenutih karakteristika, svaka obitelj ima veliki, a često i odlučujući uticaj na odgoj. Međutim, promjene u savremenom svijetu djeluju snažno i na obitelj kao socijalnu instituciju, ali pažljivo odabrani odgojni sadržaji trebaju biti garancija odgoja cjelovite ličnosti koja će posjedovati savremenu opću kulturu i znanja neophodna za život u savremenoj društvenoj zajednici

NEOPHODNI PREDUVJETI USPJEŠNOG OBITELJSKOG ODGOJA

Da bi obitelj ostvarila svoju odgojnu funkciju, moraju se ostvariti određeni preduvjeti.Osnovni uvjet jeste pravilna struktura obitelji, koja podrazumijeva potpunu i skladnu obitelj.
Potpuna obitelj pruža veću sigurnost, stabilnost, te pruža manje mogućnosti za probleme.
U obiteljskom odgoju, oba partnera moraju biti osposobljena za bračni život, tako u potpunim obiteljima postoji mogućnost identifikacijedjece sa roditeljima, što je važno za sami identitet djeteta.
Međutim obiteljski odgoj ugrožavaju negativane pojave u samoj obitelji, kao što su: alkoholizam, kriminal, nebriga, koje direktno utiču na psihički i fizički razvoj djeteta.

Naročite posljedice po razvoj djeteta imaju:

— roditeljska slijepa ljubav

— pretjerana strogost ili grubost roditelja

— pretjerane ambicije roditelji

— korištenje roditeljske vlasti, umjesto autoriteta i povjerenja

Za pravilan obiteljski odgoj veoma je važna i organizacija obiteljskog odgoja, kao i organizacija dužnosti djeteta u obitelji, tako da možemo reći da su roditelji koji uspijevaju organizirati obiteljski život, pedagoški osposobljeni.


METODE I SREDSTVA OBITELJSKOG ODGOJA

Jedna od uloga obitelji je i uloga posrednika između šire kulturne i društvene sredine i samog djeteta.Ona prenosi kulturu, zahtjeve, moralne navike i druge vrijednosti sredine na dijete, što omogućava punu socijalizaciju djeteta.
Metode socijalizacije u obitelji u odnosu na druge faktore, roditelji primjenjuju često nesvjesno i nenamjerno.

Metode koje koriste u obiteljskom dogoju su: metoda ubjeđivanja, metoda vježbanja i navikavanja, metoda podsticanja, metoda sprečavanja i dr.

Metoda ubjeđivanja- koristi se kada se djetetu objašnjava, pokazuje, ili dokazuje, da treba ili ne treba nešto učiniti.
Metoda vježbanja i navikavanja- često se koristi, te podstiče dijete da samo rješava svoje svakodnevne zadatke i probleme.
Za podsticanje se koriste brojna sredstva kao što su:pohvala, obećanje, nagrada, takmičenje itd.
Metoda podsticanja se temelji na snažnom motivu za ličnom afirmacijom djeteta.
Metoda sprečavanja - koristi se za sprečavanje negativnog ponašanja djece.

PRINCIPI OBITELJSKOG ODGOJA

Oni predstavaljaju osnovne smijernice kojih se roditelji kao odgajatelji moraju pridržavati kad su u pitanju sadržaj, metode, organizacija i sredstva obiteljskog odgoja.

Prvi i temeljni zahtijev obiteljske pedagogije i odgoja je- princip poštovanje ličnosti djeteta, koja podrazumijeva uvažavanje djeteta, kao i uvažavanje njegovog ljudskog dostojanstva, želja i inicijativa.

Princip potpune angažiranosti-podrazumijeva uključivanje djeteta u život i rad obitelji, te stavljanje u funkciju njegovih tjelesnih i mentalnih sposobnosti, kroz različite aktivnosti koa što su: igra, učenje, kućni poslovi.

Princip pravilne orijentacije-zahtijeva međusobno povjerenje djece i roditelja, kao i skladne odnose između članova obitelji.

Princip jedinstvenosti-podrazumijeva skladno odgojno djelovanje roditelja i ostalih članova obitelji.

Princip dosljednosti-nalaže roditeljima da ostanu dosljedni sami sebi, tj, da dijete mora shvatiti da se prihvaćeni red, disciplina, pravila igre i ponašanja moraju uvažavati.

Princip individualnog prilaženja: podrazumijeva uskladjivanje odgojnih mjera sa individualnim posebnostima djece.

 

ZAKLJUČAK

Na kraju možemo reći da je obitelj važna polazna tačka daljnjeg razvoja i odgoja čovjeka.Ona je prva društvena sredina sa kojom se dijete susreće, i u kojoj dobiva odgojne osnove za kasniji život.Ipak možda najvažniji segment obiteljskog odgoja je moralni odgoj, koji kod djece gradi temelj buduće ličnosti.

Međutim, neadekvatan odgoj može da ima nesagledive posljedice za dijete, kao na primjer, odgoj u moralno negativnim, ili nepotpunim obiteljima.Zbog toga porodica ima i ulogu odgajatelja, te mora da posjeduje osnovno pedagoško znanje, kao i ostale vrline.
Upravo zbog svega navedenog, obitelj je tokom historije bila, i ostat će prvi i nezaobilazni odgojni faktor i temelj razvoja djeteta.

LITERATURA:

Pedagogija, dr. Ruža Tomić, dr. Ibrahim Osmić, prof. Esad Karić, Tuzla “Danfas” d.o.o., 2006

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD