POČETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PEDAGOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PEDAGOGIJE
 

 

 

 

 

 

 

Pedagoška komunikologija


Osnovni je instrument odgoja i obrazovanja razgovor između učitelja i učenika, između učitelja međusobno i između učenika međusobno. Suvremena znanost o razgovoru naziva se interpersonalna komunikologija, koja predstavlja teoretsku i stručnu pozadinu vještine interpersonalnog komuniciranja tj. razgovora. Interpersonalna komunikologija postaje strateška znanost suvremenog odgoja i obrazovanja.

1. DEFINICIJA I OBLICI RAZGOVORA


Interpersonalna komunikologija je suvremena znanstvena disciplina koja se bavi problematikom interpersonalnog komuniciranja. Njezin je problem proučavanja komunikacija licem u lice unutar manjih primarnih skupina, tj. direktna i neposredna komunikacija. To je relativno mlada znanstvena disciplina koja ima svoje porijeklo u istraživanjima i radovima tzv. Palo Alto grupe. Interpersonalna komunikologija koristi se spoznajama i istraživanjima različitih autora iz drugih znanosti i disciplina.
Interpersonalna komunikologija bavi se interpers. komunikacijom u obitelji, školi, poduzeću, manjim i većim društvenim zajednicama,tj. u svim životno važnim ljudskim sistemima. Treba je razlikovati od masovne, medijske, javne, žurnalističke i političke komunikologije koje se bave sekundarnom i indirektnom komunikacijom. U našoj zemlji ta je znanost tek na početku. U razvijenim se zemljama interpersonalna komunikologija primjenjuje na području savjetovanja, liječenja, pedagogje, managmenta i politike.
Interpersonalna komunikacija je primanje i djelovanje poruka unutar neposrednih «licem u lice» odnosa među ljudima. Ako poruke šaljemo namjerno, planirano i svjesno te uz traženje i primanje povratnih informacija o njihovu prihvaćanju i djelovanju, naša je komunikacija potpuna i stručna.

Komunikacijski proces sastoji se od cetri osnovna elementa: pošiljaoca poruke, poruke, primaoca poruke i konteksta.
Svaka komunikacija ima svoju izražajnu komponentu (priopćavanje onoga što već postoji) i utjecajnu komponentu (ostvarivanje još nepostojećeg).
Ako razgovor s učenikom nema obje komponente on ne služi svojoj svrsi, tj. odgoju i obrazovanju.
Razgovor u školi mora imati odgovarajuću sintaksu (poredak riječi), semantiku (prepoznatljivost značenja riječi) i pragmatiku (ostvarivost poruke u stvarnosti) da bi učenici mogli čuti, shvatiti i realizirati poslane poruke.

Komunikacija kože biti verbalna i neverbalna, sadržajna i odnosna, te kongruentna i inkongruentna. To znači da ne možemo da ne komuniciramo – prvi Watzlawickov komunikacijski aksiom.
I razgovor u školi ima svoju sadržajnu, odnosnu, osobnu i utjecajnu dimenziju. U svakom razgovoru s učenikom profesori iznose neki sadržaj, definiraju odnose, otkrivaju sebe i utječu na njega.
Razlikujemo informativnu, personalnu, kontaktnu i apelativnu komunikaciju. Odgojno-obrazovna poruka kao informacija mora biti praćena osobnim uvjeravanjem, kontaktnim povezivanjem i apelatvnim zahtjevanjem.

Komunikacija je uspješna ako namjera, misao i izgovorena poruka pošiljatelja poruke odgovara primljenoj poruci primatelja poruke. Tek kad je primprimatelj poruke interpretira i shvati upravo na određeni način, ona djeluje na njega i na njegovo ponašanje. Metakomunikacijom, tj.komunikacijom o našoj komunikaciji i komunikacijskim feedbackom tj.međusobnom razmjeno
povratnih informacija jedino nam mogu objasniti što se zapravo događa u našoj komunikaciji. Usklađivanje poslane i primljene poruke u tijeku razgovora između učitelja i učenika osnovni je zadatak uspješnog razgovora u školi.

2. VERBALNI I NEVERBALNI RAZGOVOR U ŠKOLI


U tijeku komunikacije mnogo toga pretpostavljamo pa i iskrivljujemo. Da bismo svoju svakodnevnu komunikaciju učinili razumljivom i uspješnom, moramo konkretizirati, izostavljeno dopuniti, a subjektivne predrasude provjeravati.
Nedorečeni učitelji sve poopćavaju, mnogo toga izostavljaju i iskrivljuju. Njihove su poruke neosobne, apersonalne. Puni su neprovjerenih mišljenja i nedopustivih pretpostavki kojima iskrivljuju stvarnost. Za njih je stvarnost ono što misle i pretpostavljaju a ne ono što se stvarno događa oko njih i u njima.
Dorečeni učitelji su konkretni, stalno dopunjuju svoje poruke i provjeravaju svoje mišljenje s učenicima. Ne poopćavaju, dopuštaju iznimke i ograničenja. Komuniciraju osobno, razgovaraju s učenicima a ne samo «s razredom». Oni nemaju o njima već gotovo mišljenje već ih zjedno s njima stalno modificiraju, prilagođavaju svojoj i njuihovoj stvarnosti.

Neverbalnu komunikaciju čine ponašanje tijela (držanje, usmjerenost i pokreti tijela pri sjedenju, hodanju i leženju), mimika (čela, obraza, brade, obrva i usta), očni kontakt (pogled, zjenice, očni mišići), govorno ponašanje (Brzina,ritam,boja i jačina glasa, artikulacija, melodija, jasnoća), gestikulacija, dodirivanje, odijevanje, prostorno ponašanje, vremensko ponašanje (intimno,osobno, i javno vrijeme za kontakte), vanjski kontekst (vanjske okolnosti za vrijeme komuniciranja).
Učitelji razgovaraju s učenicima i bez riječi kada pokazuju napetost ili opuštenost držanjem tijela, kada povisuju ili snizuju glas, kada određenom mimikom prate izgovorene sadržaje, kada biraju okolinu u kojoj razgovaraju itd.
Neverbalna komunikacija potvrđuje, negira, mijenja i vrednuje značenje izgovorenog, otkriva osobnost oonoga s kim razgovaramo, definira odnose i stavove u toku razgovora, određuje stupanj utjecaja i djelotvornost izgovorene poruke.
Tajna uspješnosti interpersonalnog komuniciranja sastoji se u međusobnoj usklađenosti verbalnih i neverbalnih poruka. Taj proces usklađivanja naše komunikacije sastoji se od 3 koraka: uočavanje i prepoznavanje neverbalnih poruka, metakomunikacija o neverbalnoj komunikaciji i obostrano usklađivanje neusklađenosti.

3. SADRŽAJI I ODNOSI U TIJEKU KOMUNICIRANJA


Sudbina sadržaja poslane poruke bitno ovisi o odnosu pošiljaoca i primatelja poruke i same poruke. Ti odnosi jačaju, slabe ili poništavaju utjecaj sadržaja poruke na njezine primatelje.

Tri su odnosne razine odgoja i izobrazbe:
1.odnosi prema sadržaju odgoja i izobrazbe (negativni, pozitivni ili indiferentini)
2.odnosi izmežu učitelja i učenika(odbacujući, prihvaćajući, ignorirajući)
3.odnosi između učitelja međusobno: (protusuradnički, suradnički ili nesuradni)

MEĐUSOBNA DINAMIKA SADRŽAJA I ODNOSA U TIJEKU RAZGOVORA:

1.slažemo se (pozitivan sadržaj) i volimo se (pozitivan odnos)
2.ne slažemo se (negativan sadržaj) i ne volimo se (negativan odnos)
3.ne slažemo se (negativan sadržaj), ali se i dalje volimo (pozitivan odnos)
4.slažemo se (poz. sadržaj) ali se i dalje ne volimo (negativni odnos)
5.kako da se složimo (neg. sadržaj) kada se i dalje ne volimo (negativni odnos)
6.budući da se ne slažemo (neg. sadržaj) ne možemo se ni voljeti (neg. odnos)
7.moramo se složiti (poz. sadržaj) jer se moramo voljeti (poz. odnos)

U tijeku odgoja i izobrazbe možemo razlikovati sadržajno slaganje i neslaganje između učitelja i ućenika te njihovo međusobno odnosno prihvaćanje i odbacivanje. U njihovoj komunikaciji mogu se vidjeti sadržajni i odnosni dijelovi interpersonalne komunikacije iz prošlog poglavlja.

Razumljivost ili nerazumljivost bitni su elementi interpersonalnog komuniciranja. Razumljivost omogućuje kvalitetnu i uspješnu komunikaciju. Uzroci nerazumljivosti mogu biti kompliciranost i teška shvatljivost opdređenog sadržaja, neznanje i nesposobnost razumljivog komuniciranja, potreba pojedinca da prikrije svoje neznanje i nesigurnost ili svjesna ili nesvjesna želja da se ostane nerazumljiv.
Razumljivi učitelji govore jednostavno, pregledno, kratko i zanimljivo, učenici prihvaćaju poruke i one na njih utječu.
Nerazumljivi učitelji govore komplicirano, nepregledno, opširno i nezanimljivo, učenici ne prihvaćaju poruke i ne žele slušati.

Komunikacija može biti međusobno rivalizirajuća (sugovornici se otvoreno međusobno nadmeću), međusobno fiksirano dopunjujuća (otvoreno se potiskuju), međusobno skriveno dirigirajuća (iskorištavaju se) i međusobno fleksibilno dopunjajuća ( pošteno i otvoreno se dopunjuju).
Ovisno o tome u kojoj se od navedenih odnosnih situacija zbiva interpersonalna komunikacija između učitelja i učenika, možemo razlikovati međusobno rivalizirajući odgoj i izobrazbu, međusobno pozicijski fiksiran odgoj i izobrazbu i međusobno dopunjujući odgoj i izobrazbu.

Da bismo s nekim duže komunicirali moramo voditi računa o bitnim elementima komunikacijske udobnosti. Sadržajni komunikacijski komfor je pravo na sličnost i različitost mišljenja. Prostorni kom. komfor označuje pravo
na distancu za sve sudionike komunikacije. Vremenski komun. komfor pravo je svih sudionika komjunikacije na vlastito određivanje početka i kraja pa i trajanja razgovora. Radni komunikacijski komfor označuje pravo sudionika na aktivnost ili pasivnost u komunikaciji. Emocionalni komunikacijski komfor odgovarajući je omjer između zadovoljstva i frustracije u tijeku komunikacije.
U odnosu učitelja i učenika mora postojati komunikacijski komfor. Samo komforni odgoj i izobrazba omogućuju stvarni razvoj, odgoj i izobrazbu i učenika i učitelja.

4. OSOBNI I PSIHOSOMATSKI ASPEKTI RAZGOVORA


JA, TI, MI I BEZLIČNE PORUKE :


Ti-porukama, mi-porukama i bezličnim (apersonalnim) porukama druge napadamo ili udaljujemo od sebe i komunikacije. Samo Ja-porukama smo u stanju razvijati stvarni osobni kontekt i dijalog.
Ja-učitelji su direktni, neposredni, osobni, prihvaćaju jak i neposredan utjecaj na učenike. Ti-učitelji imaju direktni, prijeteći, ugrožavajući, odbijajući negativni utjecaj na učenike. Mi-učitelji imaju nedirektni, neodređeni, nejasni slabi utjecaj na učenike. Bezlični-učitelji imaju apersonalan, nikakav utjecaj na učenike.

Zapažanja, mišljenja i osjećaje često međusobno mješamo što ima kao posljedicu neopravdano i nerealno izjašnjavanje i o sebi i o drugima. To onemogućuje jasni i izravnu,neposrednu i otvorenu komunikaciju.
Objektivni učitelji izražavaju svoje zapažanje kao zapažanje, svoje mišljenje kao mišljenje a svoje osjećaje kao osjećaje. Subjektivni učitelji pretvaraju svoja mišljenje i osjećaje u zapažene činjenice. Nerealni učitelji svoja zapažanja izražavaju samo kao mišljenje i osjećaje.

Vlastite osjećaje, potrebe i želje možemo izražavati neverbalno i verbalno (direktno, indirektno ili neiskreno). O načinu izražavanja vlastitih osjećaja, potreba i želja ovise uspješnost i zadovoljstvo ili neuspješnost i frustracija u tijeku komunikacije.
Nije svejedno kako učitelji i učenici izražavaju svoje osjećaje, potrebe i želje u međusobnim razgovorima unutar škole. S obzirom na tu komunikacijsku problematiku razlikujemo potiskivajuće, verbalno direktne, verbalno indirektne i neiskrene učitelje.

Mi se u međusobnim odnosima i komunikaciji u velikoj mjeri selektivno zapažamo, subjektivno tumačimo te nesvjesno dopunjujemo, iskrivljujemo. Jedini put prema jasnoj i razumljivoj komunikaciji stalno je provjeravanje poruka s pomoću metakomunikacije.
Učitelji također svoje učenike selektivno zapažaju, subjektivno interpretiraju i često nekritički iskrivljuju. Po tome razlikujemo učitelje koji prihvaćaju i koji ne prihvaćaju selektivnost, subjektivnost i mogućnost iskrivljavanja svojeg prepoznavanja učenika.

Ovisno o tome koje je od Ja-stanja u određenom trenutku u nama aktivno, naša komunikacija može biti roditeljski kritizirajuća ili zaštitnička, odrasla (suradnička komunikacija) te djetinje slobodna, prilagođena ili buntovnička
U prvom se tijeku odgoja i izobrazbe zadržava i fiksira roditelj-dijete komunikacija između učitelja i učenika a u drugom se ona modificira u fleksibilniju komunikaciju odrasli-odrasli.

Primjenom transakcijske analize na problematiku interpersonalne komunikacije možemo u njoj uočiti međuigru svjesnog i nesvjesnog, racionalnog i iracionalnog, namjernog i nenamjernog, psihološkog i socijalnog u nama. Tu možemo razlikovati jednostavno dopunjajuću, ukriženo konfliktnu, jednostrano manipulirajuću i obostrano manipulirajuću komunikaciju.
Nekonfliktna škola je utopija, u njoj se učitelji idealno dopunjuju i prihvaćaju. Konfliktna škola je bliža stvarnosti, tu se interakcije između učitelja i učenika ukrižuju.Jednostrano manipulirajuća škola je pokvarena, nehumana i antiodgojna a obostrano manipulirajuća škola je pseudohumanistička i pseudodemokratska, odgojno loša.

Strah od razgovora najčešće je na razini iracionalnog, nesvjesnog u nama. Strah od komunikacije s drugima može biti narcistički (da ne bi otkrili sebe), transferni (da ne bi otkrili potisnuto u sebi) i paranoidni (da ne bi otkrili neprijatelja u drugome).
U školama se javlja narcistički strah učitelja, transferni strah učenika i paranoidni strah i kod učitelja i kod učenika.

Obrambeni mehanizmi štite nas od izravna suočavanja sa stvarnošću u nama i oko nas. Razlikujemo potiskujuću, negirajuću, proicirajuću, suprotno naglašavajuću, autokonverzivnu, premještajuću, sublimirajuću, infantilnu, imitirajuću i racionalizirajuću komunikaciju.


5. POVRATNE INFORMACIJE, SLUŠANJE I RAZGOVOR O RAZGOVORU

Razlikujemo povratne informacije o sadržaju poruke, o sugovorniku, o odnosima među sugovornicima i prema sadržaju te o utjecaju poruke na sugovornike. Povratne informacije možemo u komunikaciji tražiti, primati i davati. U školi su izuzetno važne povratne poruke u vezi s odnosima i stavovima učitelja prema sadržaju odgojnih i obrazovnih poruka.

U komunikaciji se koristimo boljim i lošijim oblikom komunikacijskog «feedbacka». Bolji oblik je verbalan, pozitivan, prilagođen sugovorniku, konkretan, opisan, jasan, objektivanrealan, potpun direktan,neposredan, iskren, pravodoban, informativan, konstruktivan, dobronamjeran, upotrebljiv, dopušten, kontaktibilan, obostran.
U našim školama najčešće prevladavaju lošiji oblici davanja, primanja i traženja povratnih informacija između učitelja i učenika. Učitelji su skloniji negativnim nego pozitivnim povratnim porukama učenicima. Naše su škole često nejasne odgojno- obrazovne institucije. Učenici dobivaju više nejasnih povratnih informacija od svojih učitelja.

Jones i Gerard (1981.) razlikuju lažnu, jednosmjernu, reaktivnu i dvosmjernu komunikaciju. U lažnoj komunikaciji ne dolazi do međusobna reagiranja ni do međusobna utjecanja. U jednosmjernoj komunikaciji izaziva se međusobno reagiranje, ali samo uz jednosmjeran utjecaj. U reaktivnoj komun. dolazi samo do međusobna reagiranja,bez utjecaja. U dvosmjernoj komunikaciji sugovornici međusobno reagiraju i recipročno uječu jedan na drugoga – to je stvarna konverzacija.
Prema ovakvoj podjeli, postoje prividne, neutjecajne, jednostrano utjecajne i obostrano utjecajne škole.

Umjetnost školskog komuniciranja sastoji se u sposobnosti i spremnosti učitelja da metakomuniciraju sa svojim učenicima.

6. NAČINI I STILOVI RAZGOVORA U ŠKOLI

Friedman Schulz von Thun razlikuje osam načina komuniciranja:
1.Traženje pomoći – izražavanje vlastite bespomoćnosti i verbalizirajući potrebu za pomoć
2. Pružanje pomoći – ističući vlastitu jakost, dajući sugovorniku na znanje da je slab i nuditi mu pomoć
3. Obezvrijeđivanje sebe – tvrdeći da smo nitko i ništa, tražeći upute od drugih
4. Agresivnost i obezvrijeđivanje drugih - u prvi plan postavljamo sebe , sugovornika okrivljujemo i i proglašavamo neznalicom
5. Potvrđivanje sebe – proglašavamo se osobom bez mana a sugovornika pokušavamo prisiliti da prizna našu superiornost
6. Kontrola drugoga – Sugovorniku tvrdimo da samo mi znamo kako što raditi
7. Distanciranje sebe – isključujemo se iz sadržaja razgovora
8. Površno razveseljavanje drugih – od sebe pravimo zabavljača koji svraća pozornost na sebe

Prema načinu kako se ponašamo i kako komuniciramo s drugima, razlikujemo 6 stilova neposredne interpersonalne komunikacije.
1. Komunikacija ovisna o drugima – pomirljiva je i samoobezvrijeđujuća, nekreativna
2. Komunikacija usmjerena protiv drugih – optužujuća, stogo kontrolirajuća, agresivna i obezvređujuća
3. Komunikacija vođena za druge – blaže kontrolirajuća, pomažuća i zaštitnička, usmjeruje i savjetuje druge
4. Površna komunikacija među drugima – svakidašnja, uobičajena, konvencionalna, opuštajuća (brbljanje)
5. Komunikacijadistancirana od drugih – racionalna, analitička, istražujuća, apersonalna komunikacija
6. Komunikacija s drugima – otvorena, centrirana, demokratska i kvalitetna, kreativna, obostrana, iskrena i slobodna


DRUGI DIO: PROBLEMI U ŠKOLI

1. KOMPLEKSNI PROBLEMI ODGOJA I OBRAZOVANJA


Rainer-Michael Rahn definira problem kao barijeru između neželjenoga sadašnjeg i željenog budućeg stanja. Prema tome opisuje interpolacijske (izbor od poznatog sadašnjeg neželjenog prema poznatom budućem željenom stanju), sintetske (poznato je sadašnje neželjeno i buduće željeno stanje ali nije poznat put do cilja), i dijalektičke probleme (poznato je samo sadašnje neželjeno stanje).
Fredmund Malik razlikuje jednostavne i složene probleme. Odgoj i obrazovanje djece kao jednostavni problem pretpostavlja racionalnost i ciljanost učenikova ponašanja. Pretpostavlja se mogućnost dobivanja uvida u sve uzroke i posljedice ponašanja i od strane učenika i od učitelja. Odgoj i obrazovanje pretvaraju se u racionalno planiranje koje je moguće obaviti u određenu vremenu što mu je na raspolaganju i primjenuje pritom analitičko-redukcionistički pristup,.
Kod učenika sa kompleksnim problemima prihvaćamo činjenicu prisutnosti iracionalnosti i neodređenosti., nemoguće je doći do svih uzroka i posljedica učenikova ponašanja. Odgojni i obrazovni problemi mogu se uspješno rješavati samo sustavno kibernetskim pristupom.

U školi se susrećemo sa sadržajnim (nerazumljivost i nezanimljivost prenošenja poruka školskog sadržaja), osobnim (tiču se učenika i učitelja), odnosnim (kvaliteta prihvaćanja i primanja odgojnih poruka) i utjecajnim problemima odgoja i izobrazbe (vezani za utjecaj odgojnih i obrazovnih poruka na dijete).
Problem treba promatrati kao dio šireg konteksta (sustavni pristup), u povratnoj sprezi s ostalim dijelovima sustava (kibernetski pristup), u odnosu s drugim dijelovima sustava (interakcijski pristup), u komunikaciji s drugim dijelovima sustava (komunikacijski pristup), u međusobnu prilagođavanju drugim dijelovima sustava (adaptacijski pristup) i u sklopu interpersonalnog međudoživljavanja svih sudionika problema (psihodinamski pristup).

2. RJEŠAVANJE KOMPLESKSNIH PROBLEMA ODGOJA I IZOBRAZBE

Linearno rješavanje problema je uzročno-posljedična opisna orijentacija s ispravnim ili lažnim «znanstvenim objašnjenjima» . Svrha je otkriti ispravno, kauzalno objašnjenje događaja. Dolazi do etiketiranja uzoraka ponašanja, rigidnog ocjenjivanja i ispravljanja.
Carl Tomm u sklopu linearnih tehnika rješavanja problema opisuje linearna pitanja kao uzročno-posljedična, ispitivačka, istraživačko-detektivska, redukcionistička-deterministička, linearno-hipotetska, normativna, moralistička, okrivljujuća, posramljujuća, otpor stimulirajuća i konzervativno- morfostatska. Na ta se pitanja daju odgovori ali se ne postižu promjene.
U mnogim školama prevladavaju linearne tehnike razgovora u vezi s rješavanjem problema. Linearni učitelj više kritizira i korigira nego što odgaja i obrazuje učenike.
Strateške tehnike rješavanja problema su linearan, izravan utjecaj na nekoga radi dociranja, instruiranja, ispravljanja, izazivaju konfontacije. Strateški učitelji tragaju za uzrocima i sprečavaju neželjene posljedice, manipurijaju s učenicima i represivni su.
Hipotetičko rješavanje problema jest istraživanje problema zajedno s problematičnom osobom, pokušava se razumijeti problem, traži se opisivanje a ne ocjenjivanje. Hipotetizirajući učitelji za svekog učenika postavlja radnu hipotezu koju su uvijek spremni modificirati, dopunjavati pa i odreći je se.
Neutralnost kao tehnika rješavanja poblema je pridavanje jednake važnosti svim elementima sustava. Neutralni učitelji nastoje biti objektivni i pravedni prema učenicima, dopuštaju učeniku da bude različit, otvoreni su za sve novo i ne dirigiraju učenikom.
Cirkularno rješavanje problema opisuju se kao cirkularno-kibernetske, interakcijske i sistemske. Cirkularni učitelji imaju sistemsko-kibernetski pristup odgojnoj i obrazovnoj problematici. Zanimaju ih cijelina i kontekst događanja, kao i veza između dijelova segmenata događanja. Ništa se ne promatra izolirano. Zanimaju ih razlike i usporedbe a ne izolirani slučajevi.
Refleksno rješavanje problema odvija se uz pomoć refleksivnih pitanja s kojima indirektno utječemo na druge, potičemo i olakšavamo promjene njihova ponašanja. U sklopu toga postupka i mi se mijenjamo i razvijamo s drugima.Njihova je značajka neutralnost uz poštovanje neovisnosti i samostalnosti drugih. Refleksivni učitelji posredno potiču promjene u učenika uporabom refleksivnih pitanja u komunikaciji s njima. Oni su poticatelji promjena, razvijaju se zajedno s učenicima i poštuju neovisnost i samostalnost učenika.
Reflektirajući tim suvremena je timska metoda rješavanja kompleksnih problema. Jedan član refl. tima može preuzeti ulogu intervjuera koji razgovara sa sustavom s problemom i postavlja mu pitanja pa govorimo o intervjuirajućem timu.Reflektirajući učitelj sluša razmišlja i govori,on on sluša učienika, razmišlja o onome što je čuo i zatim razgovara s njima, dopušta i učenicima da slušaju, razmišljaju i govore. Zajedno s učenicima traga za novim opisima i objašnjenjima činjenica i događaja.

TREĆI DIO: KONFLIKTI, SVAĐE I AGRESIVNOST U ŠKOLI

Konflikt svađe i agrasivnost područja su u kojima se primjenjuju komunikacijske vještine, i upravo o njihovoj primjeni ovise konstruktivnst ili destruktivnost tih pojava

1. KONFLIKTI U ŠKOLI


Morton Deutsch (1973) konflikt definira kao sukob nespojivih tendencija i dijelovanja u pojedincu, skupini, narodu ili između pojedinaca, skupina i naroda unutar konkruentnih ili kooperacijskih situacija. Prema tome možemo razlikovati intrapersonalne (unutar pojedinavca), interpersonalne (između pojedinaca) konflikte, zatim unutar skupine i imeđuskupine te internacionalne i intranacionalne konflikte.
Frutz Fischaleck (1977) opisuje konflikte kao međusobna suprotstavljanja različitih želja, potreba, interesa, osjećaja i djelovanja. Prema tome razlikujemo unutarnje, vanjske, latentne, lažne i miješanje konflikte.
Konflikt nam pomaže u uočavanju problema, ali i upronalaženju njegova rješenja. Konflikti sprečavaje stagnaciju a potiču promjene. Učvršćuju identitet pojedinaca ali i skupine.

U školi se susrećemo sa intrapersonalnim konfliktima i kod učenika i kod učitelja. Učitelji sa intrapersonalnim konfliktima nisu u stanju slobodno, kreativno i kvalitetno odgajati i obrazovati, a učenici sa intrapersonalnim konfliktima iskrivljeno doživljavaju učitelje i njihove poruke. Posljedica je neadekvatno međusobno ponašanje i reagiranje što razvija osnovu za međusobne konfliktne interakcije.
Intrapersonalni, interpersonalni, unutarskupni i međuskupni konflikti u školi mogu biti konstruktivni, neeskalirajući i funkcionalni ali i destruktivni.
Konflikt s učenikom treba rješavati razumljivnim, jasnim, iskrenim, osobnim i pravodobnim razgovorom. U međusobnom konfliktu ni učitelji ni učenici ne smiju biti pojedinci jer u tom slučaju gube i jedni i drugi, a napose odgoj i obrazovanje.

Represivne škole primjenjuju silu u procesu odgoja i obrazovanja. Primjena sile u školi ima i mnogo nepoželjnih odgojo-obrazovnih posljedica. Kod učenika otežava komunikaciju s učiteljima, potiču konformizam, izazivaju konkruentno ponašanje, razvijaju odbijanje i prkos, tjeraju u povlačenje i bijeg, potiču reaktivno agrasivno ponašanje. Kod učitelja prmjena sile u školi oduzima vrijeme, smanjuje njihov stvrani utjecaj na učenike, otuđuje ih od učenika i pretvara ih u stresogene čimbenike za učenike.
Represivne škole onemogućuju dijalog učitelja i učenika a time i odgojni pa i obrazovni utjecaj učenika.

Prema prevladavajućem ponašanju u tijeku rješavanja problema i konflikata škole možemo podijeliti na:
1. Natjecateljske - kompetitivne, slaba suradnja, individualnost,
2. Kompromisne - njeguju umjerenu popustljivost i suradnju, slabi timovi
3. Izbjegavajuće - maksimalno popuštaju, nema surasdnje niti timova
4. Prilagođavajuće - izrazita popustljivost, intezivna suradnja, loši timovi
5. Suradničke - nema popustljivosti, izrazita je suradnja i dobri su timovi

Učitelji bi morali biti posrednici u rješavanju konflikata u školi i kao takvi u konfliktnim situacijama moraju biti vjerodostojni, neutralni, kontaktibilni, objektivni i diskretni.

2. SVAĐE U ŠKOLI


Svađa može biti i dobra i loša, kvalitetna i nekvalitetna, negativna i pozitivna, destruktivna i konstruktivna. Svađa je samo jači i oštriji konflikt koji mogu ali i ne moraju pratiti izrazito negativni osjećaji. Ona je često uzrokovana potisnutom srdžbom. Srdžba i konflikt sastavni su dio svakog interpersonalnog odnosa. To vrijedi i za svađu koja je neizbježni sastavni sio svakodnevnog života. Svađalačka vještina sastavni je dio komunikacijskih vještina.
I škola je mjesto svađanja. Svađati se mogu učitelji međusobno ali i s učenicima. Budući da su svađa i konflikt sastavni dio svakodnevnog života, a škola bi trebala odgajati i obrazovati učenike za život, logično je da se tijekom školovanja treba pozabaviti i svađom.

Prema dominirajućem stilu svađanja među učiteljima i među učenicima te između učitelja i učenika razlikujemo uspješnu, dobru, konstruktivnu i spajajuću školu od neuspješne, loše, destruktivne i razdvajajuće škole.
U uspješnoj, dobroj, konstruktivnoj i spajajućoj školi učenici se odgajaju za autentičnu svađu. To je stvarna svađa sa stvarnim razlozima. U takvoj se školi učenici i učitelji uče poštenom i nevrijeđajućem svađanju.
U neuspješnoj, lošoj, destruktivnoj i razdvajajućoj školi uči se loša, detrutivna i razdvajajuća svađa. Ta je svađa neautentična. Svađa učitelja i učenika je nepoštena, vrijeđajuća, zlonamjerna i nejasna.
Dobra li loša svađa razlikuje se po dobrim ili lošim posljedicama svađanja. To je jedini kriterij kvalitete svađanja.

Učitelji i učenici mogu se svađati sli bez vrijeđanja, ironizacije i zloupotrebe pamćenja. Svađati se mogu korisno i konstruktivno uz međusobno prihvaćanje, iskrenost, obostranu aktivnost, jasno komuciranje i konkretnost. Nakon dobre svađe učitelji i učenici nisu uvrijeđeni, bolje jedan drugoga poznaju, manje se jedan drugoga boje, bliži su jedan drugome, više vjeruju jedan drugome, ne traže osvetu i bliži su rješavanju konflikta.

3. AGRESIVNOST U ŠKOLI


Miomir Žužul (1989) razlikuje:
1. agresivnost – fizička ili verbalna reakcija izvedena s namjerom da se nekom drugom nanese šteta ili ozljeda bilo koje vrste
2. asertivnost - omogućuje pojedincu da se izbori za sebe a da pritom ne nanese štetu drugome
3. nasilje – grub napadaj na drugu osobu koji rezultira izrazitim ozljeđivanjem, ili nanošenjem fizičke štete toj osobi

U školama bi morala prevladavati konstruktivna agresija koja pomaže učiteljima i učenicima da se bolje međusobno upoznaju, da više doznaju jedan o drugome, da se intezivnije i ljudskije susretnu. To je osnovno obilježje konstruktivne agresije.. Drugo obilježje je međusobno poštivanje. Učitelji moraju poštivati učenika kako bi i sami zaslužili njegovo poštovanje.Konstruktivna agresija jača i produbljuje međusobno poštivanje, intenzivira međusobno kontaktiranje, isključuje međusobno povrijeđivanje i dovodi do istine oba sudionika konstruktivne svađe.

U našim je školama za odgoj i obrazovanje učenika posebno štetna i opasna prikrivena agresija. Njome se prije svega koriste učitelji ali se prenosi i na međusobno ponašanje učenika. Za taj oblik svađe karakteristična je paradoksna, nerazumljiva i zbunjujuća komunikacija, psihičko nasilje te emocionalno povlačenje i samoizoliranje.
Posljedice potiskivane agresije u školi jesu depresija, prisilne radnje, anksioznost, opsesivnost, paranoidna sumnjičavost i grandomanija. U specifičnim slučajevima mogu se javiti seksualni poremećaji, strah od ludila pa i samoubojstvo.

 


ZAKLJUČAK


Ova se knjiga bavi problematikom vođenja razgovora, postupanja s problemima i razrješavanja konflikata u tijeku odgoja i obrazovanja u našim školama. U pozadini joj se nalaze suvremene znanosti i discipline kao što su interpersonalna komunikologija, interpersonalna problemologija i interpersonalna konfliktologija, koje zajedno, u širem smislu riječi, čine suvremenu, interpersonalnu komunikologiju. To je znanost o stručnoj uporabi razgovora u riješavanju problema i razrješavanju konflikata među ljudima. Ta znanost i disciplina sve više prodire i u suvremenu pedagogiju. Odgoj i izobrazba djece i omladine, tj. suvremena pedagogija trebaju interpersonalnu komunikologiju kao znanost i kao vještinu, tj. kao stručnu uporabu interpersonalne komunikacije. Suvremena pedagogija je nezamisliva bez suvremene interpersonalne komunikologije.

Knjiga je rezultat bezbrojnih komunikacijskih seminara i treninga, što ih je autor knjige, Pavao Brajša, uz suradnju Mete Puklavec, Danice Starkl i Meli Centrih održavao i još ih oržava u Ptuju za stručne radnike u školskim ustanovama Slovenije. Ona je, na neki način, zajedničko djelo svih polaznika navedenih seminara i treninga.

LITERATURA

Brajša, Pavao; Pedagoška komunikologija; Školske novine, Zagreb, 1993.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD