POČETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PEDAGOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PEDAGOGIJE
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIRANA NASTAVA


Korijeni programirane nastave nalaze se u sokratovskom učenju u antičkoj Grčkoj. Prvi programer iz oblasti geometrije bio je Sokrat. Počeci programiranog učenja kakvo znamo danas i primjenjujemo ga, vezani su za američkog psihologa Sidni Presi ( Sidny L. Pressy, 1924 god.).
Programirano učenje postalo je poznato pojavom američkog psihologa Skinera ( B. F. Skinner) 1954. Skiner je razvio poseban pokret programirane nastave, a njegovo učenje je prošireno i van granica SAD.
Program u programiranoj nastavi razlikuje se od klasičnog nastavnog programa.u klasičnom nastavnom programu sadržaji koji se trebaju savlađivati navode se uopćeno, a nastavnik samostalno odlučuje o obimu i dubini. U programiranoj nastavi program precizno izlaže sve bitne činjenice i pojmove koje učenici trebaju usvojiti.građa je podijeljena na logički povezane za usvajanje lake male dijelove koji se savlađuju jedan za drugim. Da bih učenici prešli na usvajanje navedenih sadržaja, oni moraju prethodno usvojiti ranije sadržaje. Sadržaji se ne mogu preskakati.
Uloga nastavnika naročito dolazi do izražaja u izradi programiranih ili poluprogramiranih materijala. Tokom učeničkog rada na času nastavnik će pratiti tok izrade zadataka, davati dodatne informacije i objašnjenja za rad itd.


POJAVA I KARAKTERISTIKE PROGRAMIRANE NASTAVE


Programirana nastava je nastala na temelju bihejviorističke teorije u kojoj su uključeni sljedeći principi učenja:

a) Nastavni programi se detaljno razrađuju, opšti ciljvi se konkretizuju i razlažu na niz bližih ciljeva tako da nastavniku prvo bude jasno sta u toku jednog nastavnog časa treba ostvariti i dugo da se njemu i učeniku omogući laka i efikasna kontrola realizacije postavljenih ciljeva.
b) U logičko strukturiranim programima zadržavaju se sadržaji bitni za shvatanje cjeline, a izostavlja sve što je nebitno.
c) Gradivo se dijeli na male logičko raspoređene i povezane dionice („korake“, „porcije“) koje učenici samostalno savlađuju jednu po jednu utvrđenim redom, po unaprijed dobivenom uputstvu u kome je objašnjen način rješavanja. Ne moze se prelaziti na slijedeć dionicu ako nije potpuno savladana prethodna.
d) Učenik dobija povratnu informaciju o tačnosti svoga odgovora i uputstvo koje sadržaje treba da savlada da bih tačno riješio zadatak. Programirano gradivo mu omogućuje da sam sebe efikasno kontroliše.

Osnovne karakteristike programirane nastave koju navodi Skiner u svojoj teoriji učenja.

- Zadržavanje u nastavnom gradivu samo onoga što je važno i odbacivanje svega nebitnog;
- Podjela gradiva na manje dijelove (sekvence) koje se mogu usvajati samo potpuno, a ne djelimično;
- Savlađivanje dionica po principu od lakšeg ka težem;
- Praktična primjena usvojenih znanja;
- Stalna povratna informacija u toku samog nastavnog procesa i potkrepljenje kroz tu informaciju.


PEDAGOŠKE I DIDAKTIČKE VRIJEDNOSTI I NEDOSTACI PROGRAMIRANE NASTAVE


Programirana nastava ima znatne prednosti u odnosu na predavačku nastavu. Doprinijela je da se promjeni uloga učenika i nastavnika u nastavnom procesu i da se nastavni rad intenzivira. Kao pedagoške i didaktičke vrijednosti programirane nastave M. Stevanović navodi:

- „ individualizacija rada na savladavanju nastavnih sadržaja;
- učenička samostalna aktivnost;
- motivacija uz pomoć stalne povratne informacije;
- sistematičnost u učenju i napredovanju;
- nova kvaliteta upravljanja nastavnog procesa;
- racionalizacija procesa učenja;
- veći efekti obrazovnog rada;
- ekonomija vremena;
- učenici savladavaju najbitnije činjenice;
- permanentna aktivnost učenika „


Programirana nastava pored navedenih prednosti ima i brojne nedostatke.
Nedostaci programirane nastave ogledaju se u slijedećem:

- izrada programa i programiranog materijala je složen proces i zahtijeva dugotrajan rad tima stručnjaka različitih profila;
- strojevi za udžbenike su preskupi, a programiranih udžbenika ima jako malo;
- nastavnici i ostali stručnjaci nisu dovoljno osposobljeni za izradu prgramiranog materijala;
- štampanje programiranog materijala je vrlo skupo i zbog toga nedostupno mnogim školama;
- zapostavljena je socijalna strana ličnosti- socijalizacija se ne postiže radom na programiranom materijalu;
- zapostavlja se razvoj stvaralaštva i kritičkog mišljenja kod učenika itd.


OSNOVNI POJMOVI U PROGRAMIRANOJ NASTAVI


U programiranoj nastavi susrećemo se sa pojmovima.program ,tema, sekvenca,članak sekvenca,korak i algoritam.
Program u programiranoj nastavi razlikuje se od klasičnog nastavnog programa. U klasičnom nastavnom programu sadržaji koji se trebaju savlađivati navode se uopćeno, a nastavnik samostalno odlučuje o obimu i dubini. U programiranoj nastavi program precizno izlaže sve bitne činjenice i pojmove koje učenici trebaju usvojiti. Građa je podijeljena na logički povezane za usvajanje lake male dijelove koji se savlađuju jedan za drugim. Da bih učenici prešli na usvajanje navedenih sadržaja, oni moraju prethodno usvojiti ranije sadržaje. Sadržaji se ne mogu preskakati.
Tema je jedna sadržajna logički struktuirana cjelina nastavnog programa,npr.imenice,pridjevi.
Sekvenca je logički struktuiran dio teme,sadržajne cjeline,npr.vlastite imenice, gradivni pridjevi.
Članak korak ,porcija,doza je najmanja jedinica u programiranoj nastavi,koju čini osnovna sadržajno-logička cjelina koju učenik treba savladati u procesu rješavanja nekog zadatka.predstavlja osnovnu jedinicu gradiva.
Sastoji se iz slijedećih dijelova.
• Informacija za učenike
• Zadatak
• Učenička aktivnost rješavanje zadataka
• Povratna informacija


Primjer jednog članka:

Primjer jednog clanka
Informacija se ne mora nalaziti u svakom članku, pošto se nalazi u prethodnom. Informacija polazi od učeničkih iskustava i od potrebe za naučnim obrazovnim i funkcionalnim zadacima koje učenik treba usvojiti i savladati.
U programiranim materijalima najčešće se primjenjuju zadaci konstrukcije i zadaci prepoznavanja. Mnogi autori ističu prednost zadataka konstrukcije nad zadacima prepoznavanja.
Povratna informacija je dio članka kojoj je svrha da pruži tačan odgovor da učenika uputi u pronalaženje tačnog rješenja.
Algoritam je obrazac ili precizno uputstvo sa utvrđenim redoslijedom operacija koje treba obaviti da bi se riješio postavljeni zadatak problem.
Zahtjevi koje treba da ispuni algoritam prema talizinoj su:
• određenost tekuća faza procesa određuje narednu,
• masovnost mogućnost primjene algoritma u rješavanju svih zadataka istog tipa i
• rezultativnost predviđeni zadaci moraju biti tačno riješeni.
Primjena algoritma u nastavi pojednostavljuje obrazovni proces.


VRSTE PROGRAMA U PROGRAMIRANOJ NASTAVI


U programiranoj nastavi koriste se tri vrste programa:
• Linearni
• Razgranati
• Kombinirani modificirani linearni program

Linearni program osmislio je i postavio skiner1954.
Karakteristike linearnog programa su.
- učenik samostalno formuliše i konstruiše odgovore i odmah se informiše o tačnosti rješenja,
- svi učenici istovremeno , po istom programu, savladavaju cjelokupno gradivo i
- omogućen je učenicima napredak vlastitim tempom , bolji učenici mogu preskakati lakša pitanja.


Po linearnom programu učenje se odvija pravolinijski, korak po korak. Dobra strana linearnih programa je što omogućuje svakom učeniku da radi svojim tempom.
Nedostatak im je što ne pružaju mogućnost učenicima za traženje dodatnih informacija koje nisu date u zadatku, a nekim učenicima mogu biti potrebne da dođu do rješenja. Učenici koji znaju činjenice idu dalje, a oni koji ne znaju zastaju. Individualni program individualizira samo ritam savlađivanja , a ne uvažava razlike u sposobnostima.

Razgranati program – tvorac je krauder 1959. ovaj program otklanja slabosti pravolinijskog programa. Omogućava brže napredovanje sposobnijim učenicima, u skladu s njihovim mogućnostima. Nakon informacije učenicima se prezentira više odgovora od kojih je samo jedan ispravan. Nakon izbora odgovora učenik se upućuje na mjesto u knjizi gdje saznaje da li je odgovor tačan ili ne.
Ako je odgovor netačan, učenik se upućuje da pogleda ponovo u zadatak, a ako je opet odgovor netačan, daje mu se instrukcija kojom se upućuje da potraži odgovarajući članak i nauči odgovor na pitanje. Nakon pravilnog odogovora na zadatak, učenik prelazi na slijedeći zadatak.
Struktura razgranatog programa sadrži:
- Informaciju
- Pitanje, zadatak
- Izbor bočnog odgovora

Prednost razgranatog programa je što omogućuje učeniku koji zna neke zadatke- članke da ih „preskoči“, a onog koji ne zna neki zadatak- članak upućuje da potraži dopunsku informaciju u „bočnom“ članku.
Učenici za više znanja idu pravolinijski, a učenici čija su znanja i sposobnosti manje idu izlomljenom „cik- cak“ linijom. Razgranati program omogućuje individualizaciju tempa učenja i diferencijaciju nastavnih sadržaja i postupaka. Mana mu je u odnosu na linearni program što učenici ne rješavaju zadatke već biraju rješenje iz više ponuđenih.

Modificirani linearni (kombinirani) program tvorac je poznatih kibernetičar Londa. Omogučava sposobnijim učenicima napredovanje brže od ostalih, tako što im je dozvoljeno da preskoće članke, čiji im je sadržaj poznat.
Pored toga dozvoljava slabijim učenicima da se duže zadrže na području određenih članaka i po potrebi konsultuju dopunske informacije. Ovaj program predstavlja kombinaciju linearnog i razgranatog programa. Cilj mu je spojiti prednosti i izbjeći nedostatke prethodna dva programa.
Milan Bakovljev navodi dvije vrste kombiniranih programa:
- Modificirani linearni program
- Linearni program sa potpravcima

U modificiranom linearnom programu se tehnikom preskakanja omogučuje boljim učenicima da preskoče članke čiji su im sadržaji poznati.
Linearni program sa potpravcima sadrži dodatne sadržaje i zadatke za učenike čije su mogučnosti i ambicije veće pa žele da nauće više od obaveznog.
Prgrami namjenjeni za programiranu nastavu moraju ispuniti tri osnovna zahtjeva: razumljivost, određenost i rezultativnost.
Razumljivost se postiže detaljnim izlaganjem svih bitnih pojmova i činjenica iz sadržaja predviđenih za nastavni predmet, rasčlanjivanjem cjelokupnog nastavnog gradiva na logički povezane i lake članke.
Određenost se ostvaruje algoritamskom strukturom programa koja omogučava da se obavljanjem predviđenih operacija, po određenom redu ostvari cilj učenja.
Rezultativnost se postiže tačnom procjenom saznajnih mogučnosti svakog učenika i prilagođavanjem nastavnog procesa svakom učeniku. Svi učenici moraju postići potpuni uspjeh.
Koji model programa če nastavnik izabrati zavisi od sljedečih faktora:
- Od prirode nastavnog gradiva
- Od dobi učenika
- Od osposobljenosti učenika za samostalan rad
- Od učenićkog iskustva u radu na programiranim materijalima i udžbenicima
- Od kreativnih i stvaralačkih sposobnosti učenika
- Od nivoa aspiracije učenika
- Od opredjeljenja nastavnika i programera.

Linearni program pogodniji je za mlađe učenike i učenike slabijih, nižih sposobnosti


PRIMJENA PROGRAMIRANE NASTAVE

Za programiranu nastavu mogu se programirati sadržaji svih nastavnih predmeta. Ona je najpogodnija za građu u kojoj dominiraju saznajni zahtjevi. Veći efekti u radu sapaženi su kod mlađih nego kod starijih učenika.

Dr.M.Vilotijević (1999) navodi da je programirana nastava pogodna prilikom:
a) Obrade sadržaja u kojima se traži usvajanje na nivou reprodukcije, a učenici da bi usvojili te sadržaje moraju da rasuđuju , objašnjavaju, analiziraju, povezuju
b) Usvajanja znanja i navika učenici treba da primejenjuju raspoloživa znanja u praksi tj.da rješavaju zadatke koji zahtjevaju doslovnu primjenu znanj koja su ranije stekli ili izvjesnu modifikaciju u primjeni tih znanja
c) Transformacije znanja- učenici treba da primjenjuju usvojene informacije za rješavanje praktičnih zadataka u novim situacijama.

 


ZAKLJUČAK

Programirana nastava je takva vrsta nastave u kojoj su sadržaji svedeni na bitno, logički su struktuirani na manje djelove, uredjeni su po složenosti i svaki učenik ih samostalno i postepeno savlađuje svojim tempom a kao kontrola u napredovanju služi mu stalna povratna informacija. Programirana nastava predstavlja posebnu vrstu nastave u kojoj učenik obavlja učenje po utvrđenom algoritmu. Ovaj inovativni model sadrži znanje raspoređeno po određenim člancima. Svaki članak ima uvodnu informaciju, mjesto za rad, zadatak, operaciju, povratnu informaciju. Ova nastava ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti su radionalnost omogucen individualan pristup, nudi efikasne povratne informacije, ospsosobljava pojedinca za samostalan rad, mjenja se položaj učenika i nastavnika. Nedostaci su nastava je šematizovana (ograničena maštovitost, kreativnost, orginalnost), prihvatljivija je za učenike skromnijih intelektualnih sposobnosti, ograničena personalna komunikacija, svi nastavni sadržaji nisu podjednako podesni za programiranje.
I ako nije dovela do velikog preokreta koji se od nje očekivao programirana nastava je doprinjela poboljšanju procesa učenja, podigla je prosjek uspješnosti, racionalizovala rad u učionici, pomogla slabijim učenicima da budu uspješniji i doprinjela da se promjeni uloga nastavnika i učenika.


LITERATURA:


Dr. Tomic R., Dr. Osmic I. (2006.) Didaktika. Tuzla: Denfas
Internet:
www.edu-soft.rs
www.authostream.com
www.sr.wikipedia.org

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD