POČETNA STRANA

 
SEMINARSKI RAD IZ PEDAGOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ PEDAGOGIJE
 

 

 

 

 

 

 

MOTIVIRANI UČENICI: PRETPOSTAVKA I CILJ KVALITETNE OBRAZOVNE PRAKSE


Motivirati učenike za putovanje u avanturu novog,
nikada nije problem, ukoliko su animatori (č:učitelji)
istinski zaljubljenici u svoj posao.
Djeca su uvijek spremna na istraživanje i usvajanje
novog znanja, a čine li to kroz druženje i zabavu,
uspjeh ne izosta
je.“
Nado Antonina, ravnatelj, 2004.

Školski uspjeh kao postignuće svakog učenika podjednako objašnjavaju intelektualna sposobnost, motivacija i osobine ličnosti. Prema nekim istraživanjima (Cattell), svaka od ovih determinanti sudjeluje u varijanci uspjeha s oko 25% što znači da se na taj način ukupno može objasniti oko 75% školskog uspjeha. Preostalih 25% neobjašnjene varijance možemo pripisati brojnim drugim faktorima poput: fizičkih, ekonomskih, socijalnih i dr. Nama je posebice zanimljiva motivacija kao jedna od determinanti koje sudjeluju u varijanci uspjeha. Nastavnici i odgajatelji ne smiju na motivaciju gledati kao nešto što ne mogu kontrolirati, već kao na fenomen na koji u velikoj mjeri mogu utjecati tijekom svog rada. Ponekad se čini da motivirani učenici imaju veliku unutarnju energiju kao naslijeđenu osobinu. Ipak, motivacija je nešto s čime se ne rađamo ali se može tijekom našeg života stalno razvijati. Motivaciju učenika u školi možemo definirati kao način djetetova razmišljanja o svojim ciljevima i mogućnostima kako bi ih što uspješnije ostvarilo. Većina učenika u razrednoj zajednici rijetko sudjeluju u radu te pokazuje mali interes za rad. Razlog tomu je njihovo nerazumijevanje cilja ili postupka rada. Takvi učenici ne shvaćaju zašto pojedini zadatak trebaju napraviti. U situacijama kada učenik ne shvaća zašto napraviti pojedini zadatak, nastavnici moraju odigrati važnu ulogu i izdvojiti dio vremena kako bi motivirali učenika, ponuditi im objašnjenje s kojim ciljem rješavaju određeni zadatak, te ono što je veoma bitno: zašto je tema ili aktivnost koju rade važna za njihov napredak u životu.


1. PRETPOSTAVKE KVALITETNE OBRAZOVNE PRAKSE


1.1 Početak istraživanja motiva postignuća


Istraživanje različitih aspekata motiva postignuća prema Atkinsonu i Raynoru, započelo je 1947.godine. Prva studije započinju i potpisuju ovi ugledni autori: McClelland, Atkinson, Clark i Roby, čije se odnose na eksperimentalno induciranje motivacije postignuća na sadržajima tematske apercepcije. Nakon inicijalnih studija, motiv postignuća istraživao se ponešto drugačijim načinom kako ističe Vidler. Atkinson i Raynor su 1978.tumače rezultate petogodišnjeg istraživanja McClellanda, Atkinsona, Clarka i Lowella u djelu „The Achievement Motive“ , kao rezultate koji se uglavnom odnose na razvoje relijabilnog mjernog instrumenta, na vrednovanje njegovih mogućnosti i ograničenja, te na mogućnost njegove uporabe u istraživanjima. Nakon 1985.godine počela su proučavanja drugih motiva na sadržajima tematskih apercepcija uz one osnovne (motiv postignuća), kao što su afilijativni motiv, motiv za moći, strah i agresivnost. Sva razmatranja navedenih pojmova i njihova istraživanja navedena su u radovima Atkinsona, koji je pomno pratio svoje kolege stručnjake u istržaivanju te svoje dojmove objavio u svom radu „Motives in Fantasi, Action and Society“.
Nadalje, u to vrijeme javljaju se revolucionarna pitanja koja potiču na razmatranje i istraživanje. Primjerice, McClelland (kojeg Vidler postavlja kao istraživača socijalnih motiva postignuća) sa suradnicima istražuje socijalno porijeklo i posljedice motivacije postignuća koji se odnose na poduzetničku aktivnost i ekonoski razvoj društva. Tradicionalni argumenti o usponu i padu civilizacija te zakonitost ekonomskog razvoja bili su temelj njegova istraživanja, u koji on uvodi psihološki faktor (motiv postignuća) hipotetski izjašnjen uz pretpostavku da su razlike u razinama ovog motiva uglavnom odgovorne za ekonomski rast ili pad. Različitim indikatorima McClelland je nastojao demonstrirati odnos između motivacije postignuća i ekonomskog razvoja u svrhu cilja optimalnog stanja u državi i društvu.
Ranija istraživanja motivacije njemačkih pionira Narzissa Acha i Kurta Lewina, mogu se dovesti u vezu s sistematskim istraživanjima različitih aspekata motivacije . Poznata kratica n Ach, nastala je kao rezultat istraživanja McClellanda i suradnika.


1.2. Definicija motiva postignuća


Motiv postignuća, za razliku od drugih motivacijaskih konstrukcija, općenito se definira i usredotočuje sinergično, do kojeg je zaključka dovelo proučavanje motivacije postignuća idejne škole i nekolicine teoretičara i istraživača s glavnim voditeljem McClellandom u kooperaciji.
McClelland se prema Evansu, najviše bavio motivima koji predstavljaju specifično ljudsko stremljenje prema postignuću, uspjehu u radu ili u osobnim i društvenim odnosima. Zajedničko je ovim navedenim situacijama nadmetanje u prisutnosti nekog poznato mjerila savršenosti.
Definicija:“želja za postizanjem određenog standarda savršenosti“ ideja je istraživačke „dvojke“ Munna i Fernalda. Peck i Withlow motiv postignuća recitiraju kao: „motiv postignuća se odnosi na izvođenje i na to kako se ljudi razlikuju u pogledu stepena u kome su spremni da se bore za uspjeh u takmičenju za određeni standard uspješnosti.“
Na poslijetku svih ovih, Vidlerova duža i preciznija definicija (koja je u biti kompatibilna sa prethodnim definicijama) naglašava da je motiv postignuća sklop planiranja, djelovanja i osjećaja koji su povezani upornošću i ciljem postizanja nekog unutarnjeg standarda savršenosti prema vanjskim mjerilima. Heckhausen je smao dodao i nadopunio definiciju da se u motivaciji stremi prema povećanju, ili većem održavanju sposobnosti u svim aktivnostima koje se prema standardu savršenosti provode i izvršavaju s mogućim ishodom uspjeha ili neuspjeha.
U svim ovim navedenim definicijama nema bitnih razlika, stoga se svode na jednu zajedničku definiciju, prema kojoj bi: „motiv postignuća bio opća tendencija, stremljenje, odnosno želja ili spremnost za postizanje nekog standarda uspješnosti ili savršenosti.“

1.3. Atkinsonova teorija


Uvodeći u teroju motivacije postignuća još jedan aspekt, Atkinson smatra da zadaci koji su povezani sa postignućem izazivaju i poztivna afektivna očekivanja ( motiv koji dovodi do uspjeha- n Ach) i s druge strane neativna afektivna očekivanja (motiv da se izbjegne neuspjeh), što se također može smatrati strahom od neuspjeha(fear of failure). Motivi n Ach i FF (fear of failure) se odnose na raznolikosti i varijacije sposobnostu u iskustva ljudi.
Atkinson razlikuje dvije tendencije u aktivnosti koja je orijentirana na postignuće: tendencija postizanja uspjeha i tendencija izbejgavanja neuspjeha.
Naime, tendencija postizanja uspjeha (TS) je multiplikativna funcija, što znači da se sastoji od tri varijable:
1. Motiv da se postigne uspjeh (MS) koji predstavlja opću i relativnu stabilnu dispoziciju ličnosti
2. Snaga očekivanja, odnosno subjektivna vjerojatnost da će obavljeni zadatak biti uspješan (PS)
3. Poticajna vrijednost uspjeha, odnosno kolika je relativna atraktivnost uspješnosti u pojedinoj aktivnost (IS)


Dakako sve se to može prikazati i sljedećom formulom, iz koje proizlazi:
TS= MS* PS * IS

Na području donošenja odluke, Tolman, Lewin i Rotter iznijeli su temeljen pojmove u teoriji: motiv, očekivanje i poticaj, a neizbježna je i teorija socijalnog učenja Rottera koja snagu tendencije poduzimanja određene aktivnosti pripisuje snazi spoznaje.
Osim tendencije za poduzimanje uspjeha (n Ach), s druge strane postoji i tendencija za izbjegavanje uspjeha (T-f), koja je spojena sa strahom i vrlo je važan činitelj koji u izvršavanju aktivnosti orijenitra na postignuće. Međutim, to je inhibitorna tendencija- suuprotstavlja se i slabi tendenciju za postizanje uspjeha.
Također, i ova je tendencija multiplikativna i čine je ove varijable:
1. Motiva da se postigne uspjeh (MAF), jer iz neuspjeha proizlazi poniženje i sramota što ujedno predstavalja i anskioznost.
2.Snaga očekivanja, tj.vjerojatnost da će sam čin voditi do neuspjeha (Pf).
3.Poticajne vrijednosti neuspjeha (If).


Može se izraziti i formulom: T-f= MAF * Pf* If

1.4. Motiv za postiznaj uspjeha


Motiv za postizanje uspjeha (MS), predstavlja osnovnu varijablu u tendenciji za poduzimanje aktivnosti. Naravno, varijacije od pojedinca do pojedinca upravo je uvjetovana ovim parametrom koji orijentira na uspješnost postignuća.


1.5. Mjerenje


Motiv za postizanje uspjeha (MS) ,mjeren je različitim tehnikama: testom tematske percepcije, testom škotske šare, grafičkom metodom i upitnicima.
1.Test tematske apercepcije (TAT) kako bi se stekao sud o tome koliko je osoba motivirana za postignućem te se dolazi do sadržaja tih razmišljanja i maštanja.
2.Test škotske šare, kako navodi Vidler, konstruirao je Knapp. Svrha i bit ovog testa bila je pokazati preferencije ljudi s visokom motivacijom za postignuće na testu. Tako su ispitanici bili podvrgnuti testu od 30 škotskih šara, da bi se pokazale njihove preferencije grupiranja šara na jednoj skali.
3.Grafička metoda, „škrabanje“ ili „črčkanje“ljudi visokog motiva razlikuje se od škrabanja ljudi niske motivacije što se posebno vidi u stilskoj konzistentnosti crta i linija n apapiru.
4.Grafička metoda kao i test škotske šare nisu odviše bili od koristi, štoviše često su bili i zanemareni.
5.Upitnici tipa papir-olovka, u kojima se najviše koristi Edwardsova skala preferencije. Od 225 postavljenih zadataka koji mjere autonomiju, afilijaciju,agresiju i potrebu za postignućem dobivaju se rezultati zorno prikazani skalom.

U posljednje vrijeme sve je više prisutno takovih testova papir-olovka, među kojima je i poznat Hermansov test motiva postignuća.
Kod nas su N.Havelka i Lj.Lazarević 1980,konstruirali MOP-test za ispitivanje motiva postignuća.


1.6. Razvoj motiva postignuća


Često se postavlja pitanje i općenita je intrigantnost o varijacijama motivacije među ljudima. Zaista, zašto su neki ljudi visoko motivirani a drugi nisko? Naravno, treba li se odgovor na to pitanje pronalaziti u parametrima koji se pripisuju nasljeđu, sredini ili konvergentnom djelovanju? Zbog toga kažemo da je motiv relativno stabilna dispozicija ličnosti, koja uvjetuje razlike među pojedincima. Motiv postignuća, je kao socijalni motiv, rezultat utjecaja sredine koje se temelje na psihološkim potrebama. Standard uspješnosti također vjerojatno proizlazi iz djetinjstva, a određuje ga kultura i naročito roditelji, kao predstavnici kulture. Tako će one kulture i obitelji koje ističu nadmetanje sa standardnom uspješnosti, stvarati kod djeteta viosku motivaciju i suprotno.Da bi se kod djeteta razvila visoka razina motivacije za postignuće, roditelji trebaju imati aktivnu ulogu postavljajući visoke standarde izvođenja i hrabriti ga, istodobno mu ulijevajući povjerenje da valstitom aktivnošću može postići navedene standarde uspješnosti.
Neki su autori prikupljivali etnografske podatke iz 33 kulture, analizirajući kulturnu baštinu i književnost čije su pripovjetke s visokim razinama motivacije postignuća djelovala na pojedince od malih nogu i od samih začetaka života.


1.7. Motiv postignuća i školski uspjeh


McClelland smatra da je odnos između motiva postignuća i školskog uspjeha od vrlo velike važnosti. Naravno, treba naglasiti da je takav odnos istodobno nedovoljno jasan jer su školske ocjene uvjetovane i drugim činiteljima.
Motiv postignuća jedan je od osnovnih činitelja koji određuje školski uspjeh, istraživanje odnosa između motiva postignuća i školskog uspjeha vrlo je aktualno, zanimljivo i vrijedno. Variranje rezultata od neznatnih, preko niskih, do srednje jakih povezanosti ukazuje na njihovu nesigurnost i nekonzistentnost. McClelland navodi da školski uspjeh osim motiva postignuća, određuju i drugi činitelji.
U razrednom odjelu postoje i kompetencije između učenika, koji svojim sposobnostima žele pokazati da mogu i žele, te se tako međusobno „održavaju“ pozitivan prosjek razrednog odjela, ali i motiv da učenik uči.


1.8. Metode povećanja motivacije postignuća


Programi uvježbavanja motivacije postignuća predstavljau različite principe i postupke koje su Alschuler i McClelland izložili. Prvenstveno je istaknuto, prema Dreebenu povjerenje u osnovne socijelne vrijednosti kao što su: nezavisnost, prihvaćanje osobne odgovornosti za posljedice vlastitih akcija i aktivno pokušavanje svladavanje sredine prema standardima savršenosti.
Tehnike za uvježbavanje motivacije postignuća, čine 4 osnovne karakteristike procedure:
1.Stimulacija ispitanika na način da maštaju kako čine neke stvari osobito dobro.
2.Stimulacija neverbalne akcije, meditacije i uveličavanj spontanih tjelesnih pokreta različitim igrama.
3.Afektivna angažiranost, tj.istraživanje emocionalnih odgovora prema vanjskom svijetu.
4.Važnost potpunog i intenzivnog življenja u sadašnjosti, te istodobno odnos prema prolšlosti i budućnosti koji se smatra uzmicanjem iz sadašnje situacije.

Jedini način da se upozna motivacija postignuća jest da se ona iskusi. Smatra se da su igre usklađene s motivacijom postignuća, te ohrabruju pojedince za postavljanje vlastitih ciljeva. Naravno, igra uključuje idje, akcije i osjećaje te udruženje s motivom uz izazov da bude pažljiv i spreman i za pobjeđivanje, ali istodobno za gubljenje.
Orjentacijski program uvježbavanja motivacije postignuča trebao bi se sastojati od dvoje etape:
1.Pripremne etape (izdvajanje učenika s niskom motivacijom postignuća prema rezultatima, objašnjenje motiva, samoprocjena stupnja vlastite motivacije i komparacija između procijenjene motivacije i školskog postignuća).
2.Etape uvježbavanja (kompleksnost i težina ove etape, osim uvježbavanja motiva postignuća, sadržava i uvježbavanje drugih činitelja do kojih se istraživanjem želi doći).


1.9. Motiv postignuća i ličnost


Nakon McClellanda i njegove studije, istraživale su se karakteristike onih ličnosti koje imaju visoku motivaciju postignuća. Naime. Pojedinci s visokom motivacijom zainteresirani su za uspješnost više zbog njihova osobnog razloga i želje za uspjehom nego nagrade koje se postižu. Pojedinac koji visoku potrebu za postignućem neće raditi marljivije na zadatku zato što je ponuđen novac kao nagrada( Atkinson i Reitman), nego radije uzimaju eksperte i priajtelje za suradnike French, McClelland i Winter). Preferiranje situacija u kojima vlastita odgovornost posljedica pothvata, jedan je od čimbenika kontrole vlastite sudbine.
Na osnovi karakteristika ličnosti onih ljudi koji imaju visoku motivaciju postignuća, može se postaviti upitnik koji bi se sastojao od alternativnih pitanja. Kao indikator za zaključivanje motivacije postignuća služi karakteristika ličnosti koja ima visoku motivaciju postignuća.


1.10 Motiv za izbjegavanje neuspjeha


Kao što je već rečeno, tendencija za izbjegavanje neuspjeha (T-f) je inhibitorne prirode te uz ovaj pojam vežemo i motiv za izbjegavanje neuspjeha (MAF), ako jednu od osnovnoh varijabli. Motiv za izbjegavanje neuspjeha (MAF) je i strah od neuspjeha ( FF).
Prema Ausubelu i Robinsonu. Novi pothvati u školi, na poslu, u sportu i obitelji nose sa sobom i veliki teret prijetnje neuspjeha i popratnog gubitka samopoštovanja, istodobno sa buđenjem anksioznosti kao jedan od faktora demencije početne snage kod većine ljudi.
Također, razlikuju se i dvije vrste ansioznosti: normalna anksioznost i neurotična anskioznost. Prijetnja samopoštovanju kod normalne anksioznosti može biti:
1.Egzogena- suprostavljanje nečijoj sposobnosti i reputaciji
2.Endogena- unutar same osobe kao rezultat agresivnih impulsa i stegom zbog nesvjesnog perkršaja moralnih principa).
Bilo koji izvor prijetnje, bio on vanjski ili unutarnji, objektivno može naškoditi samopoštovanju normalne osobe i ličnosti. Strah se manifestira u smanjenju izvođenja pojedinog kompleksnog zadatka, ili možeolakšati izvođenje jednostavnijeg zadatka. Prema Hansenu, mišljenja više vrsta o anksioznosti koje se razlikuju prema izvoru-anksioznost odvajanja, interpersonalna anksioznost, socijlna anksioznost, instinktivna anksioznost, oralna anksioznost i analna anksioznost.
Značajno visoko anksiozni pojedinci mogu značajno varirati u reakcijama ponašanja: dok neki pokazuju veliku energiju u svladavanju prepreka,drugi su značajno pasivni. Stoga je i vrlo teško odrediti afekte anksioznosti na ponašanje pojedinca.

2. CILJEVI KVALITETNE OBRAZOVNE PRAKSE

Jedno od osnovnih pitanja vezano uz školsko učenje je: kako kod učenika izazvati motivaciju? Izazivanje motivacije kod učenika je osnovni problem ne samo za školske psihologe već i za praktičare koji sastavljaju kurikulume. Bitka za motiviranje učenika razvija se u raznim područjima školstva i same nastave. Školski programi trebali bi voditi računa o dinamičkoj prirodi učenika, o njegovim prijašnjim iskustvima, sredini u kojoj se nalazi a posebice o njegovim interesima, individualnim razlikama i željama. Da bismo učenika mogli motivirati moramo povezati njegova iskustva sa potrebama školskog učenja, u njemu probuditi i razviti interes u nastavi te zajedničkim naporom učenika i nastavnika težiti ka uspjehu.
Obrazovni sustav trebao bi potaknuti reduciranje anksioznosti kod učenika kako bi učenici u školu dolazili vedri, bez strahova i na taj način „pripremljeniji“ za učenje. Anksioznog učenika potrebno je pohvaljivati, što ga može i motivirati, ali mu dati do znanja da će pohvalu dobiti samo onda ako je zavrijedi jer pohvala bez pokrića je bezvrijedna.

2.1. Povezivanje školskog učenja sa potrebama i iskustvima učenika


Prema nekim istraživanjima, učenici od kojih su nastavnici tražili da što više povežu nastavne sadržaje, tehnike i procedure učenja sa njihovim životnim potrebama i iskustvima brže su učili a njihovo se učenje održavalo stalnije. U situacijama kada učenici nisu osjećali prisilu za učenjem (npr. tokom ljetnog odmora) i nisu povezivali nastavne sadržaje sa svojim životnim iskustvima, gubili su motivaciju za daljnjim učenjem. Nastavnici često tvrde da je polazna točka u motivaciji učenika raspoznavanje i prihvaćanje njihovih želja. Nastava bi prvenstveno morala biti strukturirana na takav način koji bi povećao unutrašnje zadovoljstvo učenika. Učenici bi trebali osjećati radost tokom školskog učenja ne pomišljajući uvijek na nagradu pa i pohvale nastavnika. Svakog nastavnika treba upozoriti da unutrašnje zadovoljstvo učenika ovisi o mnogo faktora jer učenici ne mogu istom brzinom razvijati svoje kvalitete. Pozitivan transfer će biti uspješnije proveden ako učenik uspije otkriti vezu između sebe, zadataka i učenja. Ukoliko se radi o težim nastavnim sadržajima potrebno je osigurati što bolja nastavna sredstva a pedagoška služba pružiti pomoć nastavnicima.

2.2. Pomoći učeniku da postane što svjesniji u učenju


Da bi učenik razvio volju za učenjem i unaprjeđivanjem aspiracije, nastavnik mu mora pružiti posebnu pomoć kako bi učenik postao svjestan svojih polusvjesnih i svjesnih potreba, razvio svoje namjere i ciljeve te proživio svoje potrebe i želje. Dakako, školski psiholozi mogu pomoći na način da učenici u planiranim serijama razgovora sve više govore o onome što je nesvjesno i potisnuto. Važno je da se s učenicima vode sistematski razgovori o razlozima zbog kojih ne uče. Na taj način učenici se osposobljavaju za vlastito vrednovanje. Nastavnik ima zadatak učenika stalno usmjeravati i hrabriti za ispunjavanje svojih ciljeva, traženje unutarnjih poticaja i da razmišlja o budućim ciljevima jer to je najbolje sredstvo za razvijanje motivacije. Danas se veoma često u literaturama mogu naći odgovori na pitanje: „Kako učiti?“.Čitanjem takvih knjiga učenici će sigurno biti motiviraniji. Vlastito vrednovanje učenika vodi k spoznaji i postavljanju stalnih ciljeva, koji su veoma bitni u motivaciji.

2.3. Reduciranje anksioznosti u školskom učenju


Jedan od načina na koji možemo reducirati anksioznost kod učenika je modificirati obrazovnu proceduru da smanjuje prilike za doživljavanje neuspjeha. Na taj način svakom djetetu dajemo priliku za osjećanje uspjeha. Nastavne materijale potrebno je koncipirati na takav način da ih svako dijete može uz određeni napor uspješno savladati. Da ne bi došlo do neuspjeha i obeshrabrivanja djeteta, školska nadmetanja trebala bi se odvijati u homogenim grupama (grupama učenika sličnih sposobnosti). Vrsta zadataka namijenjena visoko anksioznom djetetu trebala bi biti drugačija od vrste zadataka koji se zadaju manje anksioznom djetetu jer anksiozno dijete može raditi bolje kad dobije upute u manje kompetitivnim situacijama. Međutim, individualno biranje težine zadatka koja odgovara anksioznom djetetu, vodila bi nešto sporijem savladavanju kognitivnih ciljeva. Oštre kazne, prijetnje, sramoćenje, ucjenjivanje i ostale nepoželjne situacije izazivaju anksioznost. Potrebno je pobrinuti se da takvih situacija u razredu bude što manje.
Naravno, da bismo smanjili anksioznost učenika potrebno ih je poučiti vještinama upravljanja stresom, koristiti predispitivanja kako bi se učenici naviknuli na neuspjeh i izbjegavati vremenski pritisak. Tijekom komentiranja rezultata naglasiti važnost povratnih informacija, ocjenu potisnuti u drugi plan, naglasiti da je test mehanizam za mjerenje učenikovog napretka a ne njihovih sposobnosti.

2.4. Jačanje motivacije postignuća


U situacijama kada učenik ne shvaća zašto napraviti pojedini zadatak, nastavnici moraju odigrati važnu ulogu i izdvojiti dio vremena kako bi motivirali učenika, ponuditi im objašnjenje s kojim ciljem rješavaju određeni zadatak, te ono što je veoma bitno: zašto je tema ili aktivnost koju rade važna za njihov napredak u životu. Primjerice, na nastavi stranog jezika potrebno je stalno ukazivati na važnost poznavanja stranog jezika te isticati kako će im to znanje koristiti u stvarnim životnim situacijama i olakšati komunikaciju u cijelom svijetu. Također je za povećanje motivacije učenika vrlo važna pohvala. Umjesto stalnog kritiziranja i isticanja negativnosti, bitno je učenike pohvaliti za trud koji su uložili u radu, pa makar to bio i mali, neznatni pomak, važno ga je istaknuti, jer je učenik ipak uložio trud da bi do tog neznatnog napredovanja došlo i jako mu je drago kad to učitelj primijeti i pohvali. Na taj način u sljedećem zadatku učenik ima veću motivaciju za rad nego nakon kritike kako nešto nije dobro napravio. Često griješimo i ističemo samo negativnosti i greške, a zaboravljamo na pohvale. Pohvala je posebno važna kod učenika nižeg uzrasta, kojima se za nagradu nakon obavljenog zadatka može dati npr. balon ili nešto slično. Učenike na višem stupnju također je potrebno što češće pohvaliti nakon uspješno obavljenog zadatka. Čak i na pojedinim fakultetima profesori, kao nagradu za uloženi trud, studentima daju knjige ili nešto slično, kako bi ih nagradili za trud i potaknuli na bolji rad. Bitno je što češće izražavati usmene pohvale, jer na taj način ohrabrujemo učenike da poboljšaju svoj rad te da budu aktivniji i motiviraniji. Možemo im reći neke ohrabrujuće rečenice, kao npr.: «Neki tvoji odgovori su savršeni. Svaki od njih pokazuje da ulažeš napor kako bi došao do cilja

2.5. Povećanje intrinzične i ekstrinzične motivacije za učenjem


Intrinzičnu motivaciju nastavnik može povećati ako odabere one aktivnosti u kojima učenici žele sudjelovati zato što u njima uživaju ili ih s takvim aktivnostima veže interes. Iako svi učenici moraju pohađati nastavu a nastavni sadržaji definirani kurikulumom, nastavnik bi morao prilagoditi sadržaje učeničkim interesima. Da bismo mogli sprovesti prilagodbu sadržaja učeničkim interesima potrebno ih je dobro upoznati, poznavati kakve knjige vole čitati, kakve filmove vole gledati i slično. Učenici će sigurno biti motiviraniji za rad ukoliko nastavnik napomene da se nastavno gradivo koje će učiti pojavljuje u jednom od njima omiljenim filmovima. Naravno, potrebno je voditi računa da sadržaj bude primjeren i povezan s onime što se stvarno treba naučiti. Učenicima se može na volju dati različite vrste zadataka koje će oni, ovisno o svojim interesima i riješiti. Učenička pitanja uvijek treba shvatiti ozbiljno i ukoliko je potrebno, posvetiti im čitav nastavni sat. Zanemarivanjem učenikov pitanja dijete će shvatiti kako više nema svrhe postavljati pitanja jer na njih neće dobiti odgovor. Pored prilagodbe sadržaja učenikovim interesima potrebno je uvoditi novosti i raznolikosti u nastavu jer monotonija nastavnog sata rezultira dosađivanjem učenika. Stoga je potrebno u svaki nastavni sat uvoditi novosti i različita sredstva poput demonstracija, računala i slično. Ukoliko nastavnik ograniči učenikovo aktivno sudjelovanje, učenici se pretvaraju u pasivne slušače. Stoga je potrebno poticati učenikov interes na način da im se kroz simulaciju zadaju razne uloge kojima će steći kompetenciju da sami razvijaju i vode ono što vole. Na taj način se može povećati motivacija učenika ali i postići interes. Poticanjem interesa nastavnik potiče i radoznalost. Svakom čovjeku je urođen motiv radoznalosti. Zbog toga se u učenika razvija želja za istraživanjem. Potrebno je kod učenika razvijati radoznalost koja uključuje optimalnu razinu iznenađenja i neočekivanosti koja rezultiraju njihovom pažnjom. Nastavne sadržaje nastavnik mora povezivati sa primjerima iz prakse ali većina nastavnog sadržaja koje učenici uče, nije povezan sa životima učenika pa učenici često stječu ona znanja i vještine koje mogu primijeniti samo u školi. Učenicima moramo pokazati kako njihovo učenje može dati neke odgovore na njihove životne probleme.
Tipičan način povećanja ekstrinzične motivacije su ocjene i pohvale. Učenici se vrlo brzo naviknu na pohvale i smatraju da će povećanjem aktivnosti lako zaraditi pohvale. Nastavnik im mora dati do znanja da će osim aktivnosti morati povećati i svoju kvalitetu u učenju i istraživanju. Pored pohvala, upućivanje povratne informacije učeniku je također jedan od načina povećanja ekstrinzične motivacije učenika. Potrebno je koristiti specifične povratne informacije kako bi učenik točno mogao odrediti za koju aktivnost je pohvaljen. Čak i negativna povratna informacija može pozitivno djelovati na motivaciju ukoliko učenik, kojemu je upućena pohvala, silno želi uspjeti u nečemu.


2.6. Naučiti učenike da uče i ono što im nije zanimljivo


Škola često učenicima nameće učenje onih sadržaja za koje smatraju da im nisu zanimljivi. Nastavnici moraju obratiti pozornost na učenike, kojom energijom i željom prilaze učenju onih nastavnih sadržaja koji im nisu zanimljivi. Da bi otkrili srž problema, potrebno je najprije pronaći uzroke nepovoljnih stavova prema naporu i radu. Sve napore učenika za učenjem nezanimljivih stvari treba pravovremeno uočavati i potkrepljivati odgovarajućim napomenama, npr.: „Danas ste pokazali veliki napor. Posao je bio težak i dobro ste ga obavili.“ Ponekad je dobro učenicima napomenuti da je napor koji će uložiti mjera njihovog stasanja u odrasle ljude. Poželjno je izbjegavati tetošenje i koristiti potkrepljenja poput: „Naučili ste ono što vam nije zanimljivo. To je znak da stasate u zrele i odgovorne osobe“.
Tokom predavanja nastavnik se može poslužiti humorom kako bi on i njegovo izlaganje bilo zanimljivo. Valja paziti na pretjerani humor u razredu jer, iako atmosferu čini prisnijom, ne vodi do razvijanja interesa (odvraćanje pažnje od predavanja). Interes i koncentracija učenika u nastavi može se povećati i takozvanim vježbama koncentracije pažnje: traženje grešaka u pisanju i rješavanju zadataka, vježbe bržeg zapažanja i povremeno opuštanje.

2.7. Jačanje unutrašnjeg mjesta kontrole


Rotter ističe kako se opća očekivanja za unutrašnje mjesto kontrole oslanjaju na tendenciju pripisivanja učenikove vlastite odgovornosti za ishode. Takvi učenici često se smatraju subjektivno aktivnima. Rotter smatra da se ljudi mogu razvrstati duž jednog kontinuuma, u kojem su na unutrašnjem kraju oni koji vide svoje ponašanje i ono što im se događa, kao da je pod njihovom osobnom kontrolom. Nasuprot takvih učenika postoje i oni koji za svoje ponašanje smatraju da je potpuno izvan njihove kontrole. Takvi učenici, koji se još nazivaju i subjektivno nemoćnima, osjećaju nemoć da išta promijene, nedostaje im motivacije da postignu teško dostupne ciljeve, imaju niske aspiracije i ispoljavaju više anksioznosti (posebice učenice). Baker sugerira da učenikovo unutrašnje mjesto kontrole nastavnik može ojačati ako:
• Učeniku postavimo prepreke (poput izbora)
• Nagradimo učenika za preuzimanje odgovornosti (za učenje, dobar izbor)
• Izgraditi sliku uspjeha učenika.

Unutrašnje mjesto kontrole mogu razvijati i roditelji ako kod svoje djece potiču nezavisnost, daju im podršku i prihvaćaju njihovo mišljenje. Na jačanje unutrašnjeg mjesta kontrole utječu i socijalno-ekonomski status roditelja, njihova obrazovna razina i vjerovanja.


2.8. Smanjivanje klonosti duha


U njegovanju motivacije učenika za boljim učenjem mora se voditi računa i o izbjegavanju početnog obeshrabrivanja. Stručnjaci u planiranju kurikuluma moraju izraditi popis osnovnih tema iz svakog predmeta te priložiti dodatak o učeničkim najčešćim pogreškama iz nekih predmeta. Lj. Vušović proveo je analizu zadataka testa provedenima u osmim razredima 12 osnovnih škola. Na niz zadataka iz matematike koji ne zahtijevaju veliki umni napor učenika, nego osnovne računske operacije, odgovorio je mali postotak učenika. Očigledno je da se u nastavi dovoljno ne naglašavaju kritične točke i suština nastavnog sadržaja koje učenici moraju naučiti. Karakteristično za ovo istraživanje su jednaki rezultati učenika u različitim društveno-ekonomskim sredinama. U testu je zadan zadatak koji od učenika 8. razreda zahtijeva poznavanje odnosa elemenata prilikom operacije oduzimanja (umanjenik, umanjitelj, razlika). Na ovaj zadatak odgovorilo je svega 26% učenika. Iz ovih rezultata možemo zaključiti da u osnovnoj školi nastava ima šablonski karakter (okreće se tehnici računanja a ne suštinskim pojmovima). Prema Ničkoviću klasificirane su greške u nastavnom procesu:
• Neshvaćanje uzročno-posljedičnih veza
• Pogrešno razumijevanje
• Netočno prepoznavanje definicije, termina i naziva.

Teža nastavna građa ne smije se učiti bez motivacije (humor, optimizam, pronalaženje veza u stvarnom životu…). Princip održavanja motivacije zahtijeva kontinuirano buđenje motiva.

2.9. Jačanje ega učenika i slike o sebi


U novije doba pojmu o sebi pridodaje se veliki značaj. Pojam „ja“ ili pojam o sebi može se smatrati kao grupa psiholoških procesa koji određuju ponašanje svakog učenika. Svaki učenik prije ili kasnije razvija svoju sliku o sebi. Ona je uglavnom ogledalo učenikova vježbanja, socijaliziranosti s drugim osobama, komentara suučenika i slično. Školski psiholozi i pedagozi sa nastavnicima moraju biti upoznati sa pojmovima koji svaki učenik ima o sebi. To je moguće ostvariti pomoću upitnika sa pitanjima poput: „Ja teško učim.“, „Ja se često osjećam uvrijeđenim.“ i slično. Nastavnici u analizi nekih pismenih zadataka moraju obratiti pažnju na stupanj zadovoljstva o sebi kojeg učenik pokazuje. Psiholog Strang, u svojoj knjizi „The Adolescent Views himself“ na osnovi svojih istraživanja razlikuje nekoliko pojmova o sebi:
Osnovni pojam o sebi (što učenik misli o sebi)
Promjenjiva percepcija o sebi (koju učenik ima u određenom slučaju)
Socijalno ja (što učenik misli kakvim ga drugi smatraju)
Idealno ja (Ono ja koje bi osoba htjela postići)

Često nastavnici od uspješnih učenika očekuju da nemaju problema o slici o sebi. Istraživanja pokazuju da i najbolji učenici mogu imati problema u ponašanju, prilagođavanju i učenju. Učenici koji se boje autoriteta i iskazuju nezadovoljstvo o samome sebi čestu se ističu od ostalih u nekim predmetima. Razgovori sa psihologom mogu pomoći o popravljanju slike o sebi. Učenici koji postižu niže rezultate u ispitnim situacijama teže će podnositi negativne stavove o sebi, ustrajati u učenju i snalaženju u teškim životnim situacijama. Smatra se da svaki novi neuspjeh kod učenika izaziva stalna razmišljanja o samome sebi ali i rezultira padom motivacije. Nastavnici i ostalo pedagoško osoblje mora ulagati napore kako bi podiglo sliku učenika o sebi, u njima razvilo samosvijest i težnju za nastavkom školovanja. To je moguće na način da učenici posjećuju knjižnice, različita poduzeća i slično.

 

ZAKLJUČAK

Razvijanje interesa za školu i učenje kod učenika postiže se uspješnije ako se svi nastavnici zajednički zalažu na svome radnom mjestu (za jedinstvene i povoljne oblike nastave, pravovremene i odmjerene pohvale, radna atmosfera, pomaganje učeniku da razvije sliku o sebi i slično). Interes i motivacija na nastavnom satu ovise u velikoj mjeri o nastavniku, jer nastavnici su tokom vremena postali motivatori. Uspjeh motiviranja ovisi i o tome da li nastavnik u sebi ima dozu kreativnosti. Ima slučajeva kada se rad drugih nastavnika odražava na rad i održavanje interesa učenika na satovima drugog profesora. Veoma je teško održati motivaciju učenika na satu nastavnika koji povremeno zapostavlja učenike i odrađuje svoj posao tek toliko da bi ga odradio. Posljedice takvog nastavnog sata protežu se kroz duže vrijeme a nastavnici toga nisu ni svjesni. S učenicima valjda razvijati aktivnost i uvoditi promjene u nastavnom satu. Mnoga istraživanja i teorije oslanjaju se na samostalno zalaganje učenika. U samim počecima učenikova boravka u školi učenici ne osjećaju potrebu za učenjem. Njih treba voditi a to je zadaća nastavnika. Nemoguće je postići da svaki učenik bude motiviran pa se valja usmjeriti na one s kojima bi mogli postići dobre rezultate. Interes za rad kod učenika može se razviti samo zajedničkim naporima u školi. Jedan ili nekoliko nastavnika ne mogu stanje bitno promijeniti.

LITERATURA

1. Rakić, B. (1977.). Motivacija i školsko učenje, Sarajevo: Nastavna biblioteka
2. Mandić, S. (1989.). Motivacija za školski uspjeh, Zagreb: Školske novine
3. Vidović V., Rijavec M., Vlahović-Štefić V., Miljković D. (2003). Psihologija učenja i poučavanja, Zagreb

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD